Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na odobrenje za privremenu prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava za privremenu prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, uz prilaganje sljedeće dokumentacije (originali ili ovjerene kopije):

  • Popunjen obrazac: Obrazac 31. Zahtjev za prenamjenu zemljišta;
  • Rješenje od nadležnog organa lokalne uprave (Sekretarijat za komunalne poslove) za izdavanje lokacije za postavljanje privremenog objekta ili drugo;
  • Dokaz o vlasništvu nad zemljištem čija se prenamjena traži (posjedovni list);
  • Izvod iz CRPS-a ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice (ne stariji od 3 mjeseca).

Navedena dokumentacija se dostavlja na adresu ulica Vuka Karadžića br. 41, 81000 Podgorica, na ime Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uz zahtjev (obrazac 31) dostaviti dokaz o uplaćenim taksama (administrativne takse 2,00€ za zahtjev i 50,00€ za izdavanje rješenja). Uplata se vrši na žiro račun Glavnog grada broj 540-3026777-81

SLUŽBA: Nakon uvida u kompletnu dokumentaciju i izlaska na lice mjesta, zapisnički se konstatuje stanje na terenu i donosi rješenje o prenamjeni predmetnog zemljišta. Rješenje se dostavlja stranci, Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice, Komunalnoj inspekciji i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana od dana podnošenja kompletnog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

U toku postupka po službenoj dužnosti može se pribaviti dokaz o registraciji iz CRPS-a ukoliko je podnosilac zahtjeva privredno društvo ili preduzetnik.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.