Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje radne knjižice za strance

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje radne knjižice za strance (čitko popunjen u 2 primjerka), uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Radna knjižica,
  • Dozvola za privremeni boravak i rad, dozvola za stalni boravak ili lična karta za stranca,
  • Važeća putna isprava (pasoš),
  • Dokaz o školskoj spremi (diploma, rješenje o nostrifikaciji, original),
  • Izvod iz Matičnog registra vjenčanih (za udate).

ORGAN: Odlučuje izdavanjem radne knjižice.

ROK za izdavanje je 30 dana.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak