Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javni poziv za izbor predstavnika NVO u radu radnih grupa za izradu akata iz nadležnosti Glavnog grada

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada uputio je svim nevladinim organizacijama koje imaju sjedište u Glavnom gradu i obavljaju djelatnost na teritoriji Glavnog grada Javni poziv za izbor predstavnika NVO u radu radnih grupa za izradu akata iz nadležnosti Glavnog grada, kojima se utvrđuju prava i obaveze građana, a koji su predviđeni Programom rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2024. godinu.  

Nevladina organizacija može predložiti svog predstavnika pod uslovom da: ima  sjedište u Glavnom gradu i obavlja djelatnost na teritoriji Glavnog grada; u statutu ima utvrđene ciljeve i djelatnosti u oblastima koje su u vezi sa zadatkom radne grupe; je u poslednje tri godine realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom radne grupe i u organu upravljanja nema članova organa političkih partija, javnih funkcionera, rukovodećih lica ili državnih i lokalnih službenika, odnosno namještenika.

Kandidat za člana radne grupe može biti lice koje: je član, zaposlen ili volonter nevladine organizacije najmanje jednu godinu prije kandidovanja; je učestvovalo u realizaciji projekta ili aktivnosti koja je u vezi sa zadatkom radne grupe; nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik i ima podršku od strane najmanje tri nevladine organizacije.

Dokumentacija neophodna za prijavljivanje i ostala potrebna obavještenja precizirana su Javni pozivom.  

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA  JE 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA, ODNOSNO OD 18.01.2024  ZAKLJUČNO SA 01.02.2024. GODINE.

Kontakt osoba: Biljana Bošković

šefica Odjeljenja za normativne poslove i praćenje sistema lokalne samouprave

 e-mail: biljana.guresic@podgorica.me

 br. telefona : 447-183

https://podgorica.me/sekretarijat-za-lokalnu-samoupravu-i-saradnju-sa-civilnim-drustvom/oglasna-tabla-sekretarijata/