Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje saglasnosti za kretanje teretnih i priključnih vozila u ulicama gdje je zabranjen saobraćaj za teretna i priključna vozila čija je najveća dozvoljena masa preko 3,5 t

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje saglasnosti  za kretanje teretnih i priključnih vozila u ulicama gdje je zabranjen saobraćaj za teretna i priključna vozila čija je najveća dozvoljena masa preko 3,5 t, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje saglasnosti za kretanje teretnih i priključnih vozila u zabranjenu zonu dozvoljene mase preko 3,5t;
  • Izvod iz CRPS-a ukoliko se radi o pravnom licu ili preduzetniku;
  • Ovjerena fotokopija saobraćajne dozvole kojom se vrši prevoz;
  • Planirana trasa kojom će se  prevoz vršiti;
  • Vrijeme u kojem se vrši prevoz;
  • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 10,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donosi se Saglasnost.  Saglasnost se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj policiji.

ROK za donošenje Saglasnosti je 7 dana, a ne duže od 30 dana.

ROK ZA ŽALBU je 15 dana od dana donošenja rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

NAZNAKA PREDMETA: Upravni postupak.

Dokumenta