Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje odobrenja za postavljanje urbanog mobilijara na javnim površinama, zaštitno-ukrasnih stubića i zaštitne ograde, žardinjere, klupe, rampe, oprema za dječje igralište i dr.

STRANKA: Podnosi zahtjev za dobijanje odobrenja za postavljanje urbanog mobilijara na javnim površinama:

  • – žardinjere,
  • – zaštitno-ukrasni stubići,
  • – zaštitna ograda,
  • – klupa,
  • – rampa,
  • – oprema za dječije igralište

na javnim površinama (osim duž ulica, javnih parkirališta i garaža, autobuskih i taxi stajališta za koje izdaje Sekretarijat za saobraćaj), uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • – Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje komunalnog objekta;
  • – Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 12,00€ (10,00€+2,00€) na žiro račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj policiji.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.