Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje odobrenja za obilježavanje novootvorenih ulaza na stambenim, odnosno poslovnim zgradama

STRANKA: Podnosi zahtjev za dobijanje odobrenja za obilježavanje novootvorenih ulaza na stambenim, odnosno poslovnim zgradama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • – Popunjen obrazac: Zahtjev za numeraciju objekata;
  • – Upotrebna dozvola za objekat koji se obilježava;
  • – Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 7,00€ (5,00€+2,00€) na žiro račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji, Komunalnoj policiji i Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.