Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Inicijativa za otklanjanje nepravilnosti u oblasti puteva

STRANKA: Podnosi inicijativu za otklanjanje nepravilnosti u oblasti puteva i to:

Održavanje opštinskih (lokalnih i gradskih ulica) i nekategorisanih puteva, saobraćajnih oznaka i signalizacije.

SLUŽBA: Postupa po inicijativi i u slučajevima nenadležnosti istu rješenjem odbija, u slučajevima utvrđene nadležnosti sačinjava zapisnik o inspekcijskom nadzoru, donosi rješenje o otklanjanju nepravilnosti koje se dostavlja subjektu nadzora, kontrola postupanja subjekta nadzora po donijetom rješenju, a u slučaju nepostupanja po mjerama naređenim rješenjem sprovodi se administrativno izvršenje o trošku subjekta nadzora.

ROK: Zakonom utvrđeni ROK za donošenje rješenja je 30 dana, međutim zbog prirode posla i potrebe hitnog otklanjanja nepravilnosti rješenje se u pojedinim slučajevima donosi u kraćem roku.

ROK za žalbu je 8 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ove Službe.

NAPOMENA: Vršenje poslova inspekcijskog nadzora, pored ostalih, u postupku otklanjanja utvrđene nepravilnosti nalaže primjenu Zakona o upravnom postupku i Zakona o prekršajima.

POSTUPAK: Ukoliko se vodi prekršajni postupak (izdavanje prekršajnog naloga i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka) primjenjuje se Zakon o prekršajima, a ukoliko se vodi upravni postupak primjenjuje se Zakon o upravnom postupku.

VRSTA POSTUPKA: Upravni ili prekršajni postupak.