Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prijava za ostvarivanje prava za obavljanje zanatske djelatnosti

STRANKA: Podnosi prijavu za ostvarivanje prava za obavljanje zanatske djelatnosti, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen obrazac u dva primjerka: Obrazac-14.1 Obrazac prijave zanatlije

ORGAN: Nakon prijema prijave, ovlašćeno lice provjerava navode prijave u odnosu na usaglašenost sa propisom koji sadrži listu složenih i jednostavnih zanata i primjerak prijave daje podnosiocu. Na osnovu primjerka prijave koja ostaje u organu sačinjava se Potvrda o prijemu prijave zanata.

Potvrda se dostavlja: Zanatskoj komori Crne Gore, Upravi lokalnih javnih prihoda, Poreskoj upravi PJ Podgorica, DOO ”Čistoća”, DOO ”Vodovod i kanalizacija”, DOO ”Deponija” i a/a.

ROK za donošenje potvrde nije propisan.

NAPOMENA: Isti je postupak i kad se podnosi prijava za promjenu podataka.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.