Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za montažno-demontažne, nepokretne i plutajuće privremene objekte

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za privremeni objekat, tipa:

 • – auto kamp;
 • – automat za prodaju štampe;
 • – avanturistički park;
 • – bankomat;
 • – betonjerka na gradilištu;
 • – bilbord;
 • – bioprečišćivač;
 • – dječije igralište;
 • – drvena staza i pasarela;
 • – fiksna radiokomunikaciona stanica;
 • – hidrodrom;
 • – informativna table za korisnike kupališta;
 • – karting staza;
 • – kiosk;
 • – kula osmatračnica;
 • – mjerno mjesto – stanica;
 • – mobilijar sportskog karaktera;
 • – mobilno klizalište;
 • – mobilno postrojenje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva;
 • – montažna hala i hangar;
 • – montažna parking garaža;
 • – natkriveni/zatvoreni sportski objekat;
 • – objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme;
 • – objekat za nadzornike zaštićenog područja;
 • – objekat za smještaj plažnog mobilijara;
 • – objekat za trgovinu i usluge;
 • – objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza;
 • – objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom;
 • – objekti za servisiranje ili pranje vozila;
 • – oglasni i reklamni pano;
 • – otvoreni šank – plažni bar;
 • – pčelinjak.
 • – pijaca;
 • – plac za prodaju automobila;
 • – planinarski dom;
 • – plažni tuševi;
 • – privremena asfaltna baza;
 • – privremeni ugostiteljski objekat;
 • – privremeno parkiralište;
 • – privremeno skladište otpada;
 • – privremeno sletište za helikoptere;
 • – promotivni natpis, skulptura i paviljon;
 • – prostor za paintball;
 • – reciklažno dvorište;
 • – reklamna tenda;
 • – reklamna zastava;
 • – ribarska kuća;
 • – silos;
 • – sklonište za napuštene životinje (kućne ljubimce);
 • – spasilačka osmatračnica i spasilački punkt;
 • – spoljašnji (outdoor) kabinet za potrebe elektronskih komunikacionih usluga;
 • – sportski objekat – otvoreni teren;
 • – stanica za punjenje električnih vozila;
 • – tank za vodu;
 • – transfer (pretovarna stanica);
 • – ugostiteljska terasa;
 • – uzgajalište riba;
 • – vazdušni vod za potrebe elektronskih komunikacionih usluga;
 • – vidikovac;
 • – zabavni park;
 • – zip line;
 

uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 • – Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje UTU za privremene objekte;
 • – Dokaz o plaćenoj naknadi za izdavanje UT uslova u iznosu od 50,00€  i administrativne takse za podnošenje podneska u iznosu od 2,00€ na žiro račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81;
 • – Za postavljanje privremenih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, članom 230 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, propisano je da se ne plaća taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja, kao ni naknada za uređenje;
 • – Shodno Programu postavljanja privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada, potrebno je dostaviti:
 • > List nepokretnosti i kopiju plana izdate od strane Uprave za nekretnine, ne starije od šest mjeseci;
 • >Za katastarske parcele koje nisu u državnom vlasništvu ovjeren ugovor o zakupu katastarske parcele ili ovjerena saglasnost vlasnika katastarske parcele ako podnosilac nije vlasnik katastarske parcele;

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donose se urbanističko-tehnički uslovi koji se dostavljaju stranci i Komunalnoj inspekciji.

ROK za donošenje UT uslova je 20 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema akta, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.

Dokumenta: