Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za podizanje spomen-obilježja

STRANKA: Pravno lice podnosi zahtjev za podizanje spomen-obilježja, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 • Popunjen obrazac: Zahtjev za podizanje spomen-obilježja,
 • Prijedlog Idejnog rješenja spomen-obilježja.


NAPOMENA: Spomen-obilježje se podiže u cilju trajnog obilježavanja značajnog događaja, čuvanja uspomene na istaknute ličnosti, njegovanja ljudskih ideala i kulturno-istorijskih tradicija i odavanja počasti borcima za slobodu, civilnim žrtvama rata i masovnim stradanjima ljudi.

Značajnim događajem smatra se događaj, koji:

 1. je bio od izuzetnog značaja za državni, društveni, ekonomski ili kulturni razvoj Crne Gore;
 2. predstavlja važan datum u oslobodilačkim i antifašističkim težnjama crnogorskog naroda ili drugih naroda u Crnoj Gori;
 3. je od međunarodnog istorijskog, naučnog ili kulturnog značaja;
 4. je bitno doprinio međunarodnom položaju i ugledu Crne Gore;
 5. predstavlja doprinos u borbi za mir, razumijevanje ili saradnju naroda u svijetu;
 6. je od posebnog značaja za određeno područje ili mjesto u Crnoj Gori.

 

Istaknutom ličnošću smatra se lice:

 1. koje je posebno zaslužno za državni, društveni, ekonomski, naučni ili kulturni razvoj Crne Gore ili određenog područja, odnosno mjesta u Crnoj Gori;
 2. čije djelo ima međunarodni istorijski, naučni, kulturni, humanistički ili sportski značaj;
 3. koje je bilo organizator ili istaknuti učesnik oslobodilačkog rata, ustanka ili pokreta;
 4. koje se posebno istaklo u borbi protiv fašizma.

 

Spomen-obilježje, u smislu stava 1 ovog člana, može se podići vojnoj jedinici koja se posebno istakla u borbi za slobodu Crne Gore.

ORGAN: Na osnovu zahtjeva za podizanje spomen-obilježja, izrađuje Nacrt programa podizanja spomen-obilježja.

POSTUPAK se sprovodi shodno Zakonu o spomen–obilježjima (“Službeni list Crne Gore”, br. 040/08, 040/11, 002/17).

Sekretarijat za kulturu i sport svojim godišnjim Programom rada predviđa izradu Prijedloga programa podizanja spomen-obilježja, što je ujedno i tema predviđena Programom rada Skupštine. Program, između ostalog, treba da sadrži obrazloženje razloga za podizanje spomen-obilježja i opis simboličkog značenja.

Prijedlog Programa gradonačelnik dostavlja Ministarstvu kulture radi davanja saglasnosti. Skupština Glavnog grada može donijeti Program samo u okviru date saglasnosti. Skupština Glavnog grada, u skladu sa Programom, uz prethodnu saglasnost Ministarstva kulture, donosi odluku o podizanju spomen-obilježja.

Dakle, Skupština Glavnog grada – Podgorice donosi Program podizanja spomen-obilježja i Odluku o podizanju spomen-obilježja, uz prethodnu saglasnost Ministarstva kulture.

Nakon toga, subjekat je u obavezi da se obrati zahtjevom Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj radi dobijanja građevinske dozvole za izgradnju spomen-objekta (član 25).

Nakon izdavanja građevinske dozvole za izgradnju spomen-objekta, subjekat koji podiže spomen-obilježje dužan je da objavi javni konkurs za izradu arhitektonskog i umjetničkog rješenja spomen-objekta.

Ocjenu i odabir arhitektonskog i umjetničkog rješenja spomen-objekta vrši stručna komisija koju je obrazovao Gradonačelnik, a troškove rada komisije snosi subjekat koji podiže spomen-obilježje.

Važno je da se podnosilac zahtjeva obrati Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj radi dobijanja informacije da li je planskim dokumentom predviđeno podizanje spomen-obilježja na lokaciji koju predlaže.

ROK tokom kalendarske godine.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.