Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Dokaz da lice nije u radnom odnosu,
  • Dokaz da nije korisnik penzije,
  • Dokaz da nema prihoda od poljoprivredne djelatnosti,
  • Dokaz da nije uživalac staračke naknade poljoprivrednika,
  • Dokaz da nije uživalac materijalnog obezbjeđenja porodice.


ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove za priznavanje prava, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci i Ministarstvu rada i socijalnog staranja na davanje saglasnosti.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Ministarstvu rada i socijalnog staranja, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.