Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na vodnu saglasnost

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na vodnu saglasnost, uz prilaganje sljedeće dokumentacije (originali ili ovjerene kopije):

  • Popunjen obrazac: Obrazac 27. Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti;
  • Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova izdato od strane Službe za podršku poljoprivredi I ruralnom razvoju;
  • Glavni revidovani projekat koji sadrži – opštu dokumentacija (umjesto originala moguće je dostaviti CD sa elektronskim potpisom revidenta i projektanta) kojom se potvrđuje tehnički prijem objekta;
  • Potvrda o registraciji u CRPS za organizaciju koja je uradila projektnu dokumentaciju;
  • Licenca inženjerske komore Crne Gore za ovlašćenog projektanta i vršioca unutrašnje i tehničke kontrole;
  • Izvod iz CRPS-a ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice (ne stariji od 3 mjeseca).

Navedena dokumentacija se dostavlja na adresu ulica Vuka Karadžića br. 41, 81000 Podgorica, na ime Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uz zahtjev (obrazac 27) dostaviti dokaz o uplaćenim taksama (administrativne takse 2,00€ za zahtjev i 80,00€ za izdavanje rješenja). Uplata se vrši na žiro račun Glavnog grada broj 540-3026777-81

SLUŽBA: Nakon uvida u kompletnu dokumentaciju, odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje kojim se utvrđuju vodna saglasnost. Rješenje se dostavlja stranci, Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice, Komunalnoj inspekciji i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

NAPOMENA: U toku postupka po službenoj dužnosti može se pribaviti dokaz o registraciji iz CRPS-a, ukoliko je podnosilac zahtjeva privredno društvo ili preduzetnik.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.