Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na vodnu dozvolu

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na vodnu dozvolu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije (originali ili ovjerene kopije):

  • Popunjen obrazac: Obrazac 26. Zahtjev za izdavanje vodne dozvole,
  • Rješenje o vodnoj saglasnosti izdato od strane Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju,
  • Glavni revidovani projekat koji sadrži – opštu dokumentaciju (umjesto originala moguće je dostaviti CD sa elektronskim potpisom revidenta i projektanta) kojom se potvrđuje tehnički prijem objekta
  • Licenca inženjerske komore Crne Gore za vršioca tehničke kontrole i organizaciju – lice koje je izvršilo prijem vodnog objekta.
  • Izvod iz CRPS-a ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice (ne stariji od 3 mjeseca)

Navedena dokumentacija se dostavlja na adresu ulica Vuka Karadžića br. 41, 81000 Podgorica, na ime Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uz zahtjev (obrazac 28) dostaviti dokaz o uplaćenim taksama (administrativne takse 2,00€ za zahtjev i 200,00€ za izdavanje rješenja). Uplata se vrši na žiro račun Glavnog grada broj 540-3026777-81

SLUŽBA: Postupa po zahtjevu tako što nakon uvida u kompletnu dokumentaciju, odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje kojim se utvrđuju vodni uslovi. Rješenje se dostavlja stranci, Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice, Komunalnoj inspekciji i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana od dana podnošenja kompletiranog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

NAPOMENA: U toku postupka po službenoj dužnosti može se pribaviti dokaz o registraciji iz CRPS-a, ukoliko je podnosilac zahtjeva privredno društvo ili preduzetnik.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.