Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje uvjerenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (radi upisa u registar poljoprivrednih proizvođača, prodaje na zelenim pijacama)

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne djelatnosti, radi upisa u registar poljoprivrednih proizvođača i prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

  • Popunjen obrazac: Obrazac 22. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne djelatnosti,
  • Posjedovni list, ili ugovor o zakupu i/ili izjava o ustupanju zemljišta na korišćenje,
  • Ukoliko se posjedovni list vodi na člana kućne zajednice dostaviti uvjerenje o kućnoj zajednici.

Navedena dokumentacija se dostavlja na adresu ulica Vuka Karadžića br. 41, 81000 Podgorica, na ime Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uz zahtjev (obrazac 22) obavezno je dostaviti dokaz o uplaćenim taksama (admisnistrativna taksa za zahtjev 2,00€ i taksa za izdavanje uvjerenja 3,00€). Uplata se vrši na žiro račun Glavnog grada broj 540-3026777-81

SLUŽBA: Postupa po zahtjevu tako što nakon uvida u kompletnu dokumentaciju, izlazi na lice mjesta i sačinjava zapisnik. Na osnovu pozitivnog terenskog izvještaja izdaje uvjerenje da je podnosilac zahtjeva poljoprivredni proizvođač.

Uvjerenje se izdaje radi upisa u registar poljoprivrednih proizvođača ili regulisanja prava prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama.

ROK: Uvjerenje se izdaje u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema uvjerenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.