Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na usmjeravanje djeteta sa posebnim potrebama u vaspitno-obrazovnu ustanovu

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na usmjeravanje djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno obrazovnu ustanovu (vrtić, osnovna škola, srednja škola ili resursni centar), uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za usmjeravanje djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno-obrazovnu ustanovu,
  • Izvod iz knjige rođenih,
  • Zdravstveno – medicinska (izvještaji ljekara specijalista, otpusne liste…)
  • Izvještaji stručnih lica (psiholog, pedagog, logoped, defektolog…)
  • Edukacijsko-rehabilitacijske i druge dokumentacije koja je od uticaja na utvrđivanje posebne obrazovne potrebe djeteta

 

ORGAN: Prosleđuje zahtjev Prvostepenoj komisiji za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama koja donosi Prijedlog za usmjeravanja na osnovu kojeg organ donosi rješenje o usmjeravanju koje dostavlja stranci i ostalim institucijama koje prate obrazovni sistem.

POSTUPAK se sprovodi shodno Zakonu o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama („Sl. RCG“, br. 080/04, „Sl. CG, br. 045/10 i 047/17) i Pravilnika o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama („Sl. CG, br. 057/11 i 60/19)

ROK za žalbu je 30 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Ministarstvu prosvjete, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.