Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje o upisu u Centralni turistički registar po prijavi pružanja usluga nautičkog turizma

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje o upisu u Centralni turistički registar po prijavi pružanja usluga nautičkog turizma, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen obrazac: Obrazac-9.1 Obrazac prijave za pružanje usluga nautičkog turizma
Dokaz o pravu korišćenja luke,dijela luke,operetivne obale,…ili drugog prihvatnog i/ili plovnog objekta u slučaju da pruža usluge:

  1. iznajmljivanja plovnih objekata sa posadom ili bez posade, sa pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja,
  2. usluge snabdijevanja objekata sa posadom ili bez posade (vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim djelovima, opremom),
  3. prevoza turista u javnom prevozu plovnim objektima registrovanim za obavljanje djelatnosti prevoza putnika (za koji treba dostaviti dokaz o pravu obavljanja javnog prevoza u skladu sa posebnim propisom),

    Fotokopija polise osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja,
    Popunjen obrazac za upis u Centralni turistički registar.


ORGAN: Odlučuje po prijavi nakon izlaska na lice mjesta i zapisnički konstatovanja ispunjenja minimalno tehničkih uslova u pogledu opreme i prostora i donosi rješenje o upisu u Centralni turistički registar.

Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji, Turističkoj organizaciji Podgorice,

Upravi lokalnih javnih prihoda i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 8 dana od dana podnošenja prijave.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

NAPOMENA: Ovlašćeni službenik u toku postupka, u zavisnosti od vrste objekta i navoda prijave može uskladiti postupak i tražiti dodatnu dokumentaciju, ukoliko se ista vezuje za objekat, posebno sa aspekta legalnosti objekta ili tražiti manji obim dokumentacije.

POSTUPAK: U toku postupka po službenoj dužnosti se pribavlja dokaz o registraciji u Centralni registar privrednih subjekata.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.