Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti u vremenu dužem od propisanog

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti u vremenu dužem od propisanog, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen odgovarajući obrazac:

Obrazac-11.1 Zahtjev za izdavanje privremenog rješenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog za privredno društvo,

Obrazac-11.2 Zahtjev za izdavanje privremenog rješenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog za preduzetnika,

Pismene saglasnosti stanara ovjerene kod notara i izvod iz lista nepokretnosti (samo za zgrade sa najviše petnaest stambenih jedinica),
Odluka nadležnog organa privrednog subjekta o rasporedu radnog vremena, ovjerena štambiljem Komunalne policije.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu nakon pribavljenih saglasnosti Komunalne inspekcije, Komunalne policije i Uprave policije.

Rješenje se dostavlja stranci, Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice, Upravi policije – CB Podgorica – Stanica za JRM, Komunalnoj policiji, Komunalnoj inspekciji i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

POSTUPAK: U toku postupka po službenoj dužnosti se pribavlja: Kopija prijave u skladu sa posebnim propisima, rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti ili drugi dokazi u skladu sa posebnim propisima.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.