Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na povećanje procenta invaliditeta – ratni vojni invalidi, civilni invalidi i mirnodobski vojni invalidi

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na povećanje procenta invaliditeta – ratni vojni invalidi, civilni invalidi i mirnodobski vojni invalidi, uz prilaganje medicinske dokumentacije.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove za priznavanje prava predmet upućuje na nadležnost prvostepenoj ljekarskoj komisiji koja utvrđuje stepen procenta invaliditeta i nakon toga donosi rješenje. Rješenje se dostavlja stranci i Ministarstvu rada i socijalnog staranja na davanje saglasnosti.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Ministarstvu rada i socijalnog staranja, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.