Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Izvod iz Matičnog registra rođenih za lice koje traži to pravo,
  • Izvod iz Matičnog registra umrlih za lice po osnovu koga se ostvaruje to pravo,
  • Izvod iz Matičnog registra vjenčanih.


ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove za priznavanje prava, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci i Ministarstvu rada i socijalnog staranja na davanje saglasnosti.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Ministarstvu rada i socijalnog staranja, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.