Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć nadležnim organima opštine i javnim službama u postupku izvršenja njihovih odluka

NAPOMENA: Komunalni policajci, u skladu sa zakonom, pružaju pomoć nadležnim organima opštine i javnim službama u postupku izvršenja njihovih odluka, ako se u tom postupku očekuje ili pruža fizički otpor (u daljem tekstu: asistencija), pod uslovima i na način propisan Internim Pravilima o uslovima i načinu pružanja pomoći nadležnim organima i javnim službama Glavnog grada – Podgorica i gradskih opština u postupku izvršenja njihovih odluka, objavljenim na sajtu Glavnog grada.

 

STRANKA: Podnosi pisani zahtjev za angažovanje Komunalne policije Glavnog grada, u pružanju pomoći u postupku izvršenja odluka nadležnih organa i javnih službi, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen obrazac: Zahtjev za pružanje asistencije, koji sadrži:
1) naziv organa kojem se podnosi,

2) podatke o ovlašćenom subjektu (naziv i sjedište),

3) podatke o mjestu, danu i času pružanja asistencije,

4) broj i datum akta suda, odnosno javnog izvršitelja o izvršenju izvršne isprave, odnosno broj i datum izvršnog rješenja,

5) dokaz da je ovlašćeni subjekat pokušao izvršenje, koje je onemogućeno pruženim fizičkim otporom ili ozbiljnom prijetnjom stranke prema kojoj se sprovodi postupak izvršenja, odnosno dokaz da se u postupku sprovođenja izvršenja opravdano očekuje pružanje fizičkog otpora,

6) druge podatke koji su od značaja za pružanje asistencije, i

7) potpis odgovornog lica i pečat ovlašćenog subjekta.

Akt suda, odnosno javnog izvršitelja o izvršenju izvršne isprave, odnosno izvršno rješenje.
Izuzetno, u slučaju pružanja asistencije na zahtjev inspektora nadležnog za određenu oblast, može se predati komunalnom policajcu koji rukovodi asistencijom, neposredno prije pružanja asistencije.

NAPOMENA: Zahtjev za pružanje asistencije podnosi se Komunalnoj policiji (odnosno područnoj jedinici) na čijem području se zahtijeva pružanje asistencije, u pisanom obliku, najkasnije 72 časa prije dana određenog za pružanje asistencije.

SLUŽBA: Odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje. Rješenje se dostavlja podnosiocu zahtjeva i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 48 časova od podnošenja zahtjeva organa, odnosno službe.

ROK za žalbu je 8 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ove Službe.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.