Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na ortopedski dodatak

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na ortopedski dodatak, uz prilaganje medicinske dokumentacije.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, predmet upućuje na nadležnost prvostepenoj ljekarskoj komisiji koja utvrđuje ispunjenost uslova za priznavanje prava i nakon toga organ donosi rješenje. Rješenje se dostavlja stranci i Ministarstvu rada i socijalnog staranja na davanje saglasnosti.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Ministarstvu rada i socijalnog staranja, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.