Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Dokaz o svojstvu borca, vojnog invalida, civilnog invalida i porodičnog invalida,
  • Dokaz da nije u radnom odnosu,
  • Dokaz da nije korisnik penzije,
  • Dokaz da se ne bavi samostalnom djelatnošću,
  • Dokaz da nije uživalac staračke naknade poljoprivrednika,
  • Dokaz da nije uživalac materijalnog obezbjeđenja porodice,
  • Uvjerenje o kućnoj zajednici.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se ili Ministarstvu rada i socijalnog staranja ili Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.