Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na dopremanje vode za pravna i fizička lica

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na dopremanje vode uz uplatnicu, u skladu sa cjenovnikom.

Pravna lica podnose pisani zahtjev, a fizička lica se mogu obratiti i usmenim zahtjevom.

SLUŽBA: Odobrava prevoz vode u skladu sa svojim tehničkim i organizacionim mogućnostima.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak