Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za naknadni upis školske spreme u radnu knjižicu

STRANKA: Podnosi zahtjev za naknadni upis školske spreme u radnu knjižicu na propisanom obrascu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za upis podataka u radnu knjižicu,
  • Radna knjižica,
  • Važeća lična karta, pasoš (uz pasoš Uvjerenje o prebivalištu), dozvola za privremeni boravak i rad, dozvola za privremeni boravak, dozvola za stalni boravak ili lična karta za stranca,
  • Dokaz o školskoj spremi (diploma, rješenje o nostrifikaciji, original),
  • Izvod iz Matičnog registra vjenčanih (za udate).

ORGAN: Odlučuje upisom školske spreme u radnu knjižicu.

ROK za upis je 30 dana.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.