Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za kontrolu i punjenje protivpožarnih aparata, za pravna i fizička lica

STRANKA: Podnosi zahtjev za kontrolu i punjenje protivpožarnih aparata, po cjenovniku Službe zaštite i spašavanja.

Pravna lica podnose pisani zahtjev, a fizička lica se mogu obratiti i usmenim zahtjevom.

SLUŽBA: Razmatra zahtjev, ovlašćeni serviser vrši kontrolu PP aparata, eventualno punjenje i zamjenu rezervnih djelova, o čemu sačinjava servisni izvještaj. Nakon uplate, stranka dobija garantni listić za pregledani PP aparat sa rokom važenja 6 mjeseci.

Fizička lica donose PP aparat u servis Službe, a za pravna lica sa većim brojem aparata moguće je dogovoriti izlazak ovlašćenog servisera na teren.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.