Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje uvjerenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (staračka naknada)

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja da se stranka bavi poljoprivredom i da živi na selu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

  • Popunjen obrazac: Obrazac 49. Zahtjev za izdavanje uvjerenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (staračka naknada)
  • Posjedovni list (ukoliko se posjedovni list vodi na bračnog druga dostaviti uvjerenje o kućnoj zajednici)

Navedena dokumentacija se dostavlja na adresu ulica Vuka Karadžića br. 41, 81000 Podgorica, na ime Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uz zahtjev (obrazac 49) obavezno je dostaviti dokaz o uplaćenim taksama (admisnistrativna taksa za zahtjev 2,00€ i taksa za izdavanje uvjerenja 3,00€). Uplata se vrši na žiro račun Glavnog grada broj 540-3026777-81

SLUŽBA: Postupa po zahtjevu tako što nakon uvida u kompletnu dokumentaciju, izlazi na lice mjesta i sačinjava zapisnik, pa na osnovu pozitivnog terenskog izvještaja izdaje uvjerenje da je podnosilac zahtjeva poljoprivredni proizvođač i da živi na selu. Uvjerenje sa zahtjevom i kompletnom dokumentacijom stranka dostavlja dalje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na odlučivanje.

ROK: Uvjerenje se izdaje u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema uvjerenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.