Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje, građenje i uklanjanje lokalnih objekata od opšteg interesa

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje, građenje i uklanjanje lokalnih objekata od opšteg interesa, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Pisani zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje, građenje i uklanjanje lokalnih objekata od opšteg interesa,
  • Akt o lokaciji,
  • Dokaz o pravu svojine i kopiju plana,
  • Glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji,
  • Drugi dokazi odnosno saglasnoti u skladu sa posebnim propisima.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove propisane Odlukom, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, urbanističko-građevinskoj inspekciji i Upravi za nekretnine.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno u roku od 60 dana za objekte za koje je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.