Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje druge radne knjižice

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje druge radne knjižice (čitko popunjen u 2 primjerka), uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Radna knjižica,
  • Važeća lična karta ili pasoš (uz pasoš Uvjerenje o prebivalištu),
  • Potvrda Sl.list CG o oglašavanju nevažećom izgubljene radne knjižice,
  • Dokaz o školskoj spremi (diploma, rješenje o nostrifikaciji, original),
  • Izvod iz Matičnog registra vjenčanih (za udate).

ORGAN: Odlučuje izdavanjem druge radne knjižice.

ROK za izdavanje je 30 dana.

NAPOMENA: Oštećenu radnu knjižicu poništava ovlašćeno lice Sekretarijata.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.