Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za iseljenje lica koja se usele u posebne ili zajedničke djelove stambene zgrade bez pravnog osnova ili ako taj osnov prestane

STRANKA: Podnosi zahtjev za iseljenje lica koja se usele u posebne ili zajedničke djelove stambene zgrade bez pravnog osnova ili ako taj osnov prestane, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • – Pisani zahtjev;
  • – Dokaz o pravnom interesu za vođenje postupka;
  • – Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ na žiro račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj policiji.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.

Dokumenta