Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javno oglašavanje rješenja za 2022. godinu

Uprava lokalnih javnih prihoda / Javno oglašavanje rješenja / Javno oglašavanje rješenja za 2022. godinu

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku (“Službeni list CG” br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada (“službeni list CG-opštinski propisi” br.38/18, 6/20, 10/20, 36/21, 5/22) vrši objavu obavještenja za neuručena rješenja za porez na nepokretnosti obveznika Glavnog grada za 2022.godinu.

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku (“Službeni list CG” br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada (“službeni list CG-opštinski propisi” br.38/18, 6/20, 10/20, 36/21, 5/22) vrši objavu obavještenja za neuručena rješenja za porez na nepokretnosti-zemljište obveznika Glavnog grada za 2022.godinu.