Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javno oglašavanje rješenja za 2020. godinu

Uprava lokalnih javnih prihoda / Javno oglašavanje rješenja / Javno oglašavanje rješenja za 2020. godinu

Javno oglašavanje rješenja o visini godišnje naknade za korišćenje komercijalnog objekta kojem je omogućen pristup sa opštinskog puta, za 2020 godinu.

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, na osnovu Člana 87 Zakona o upravnom postupku(“Službeni list CG” br.56/14, 20/15, 40/16 I 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji I načinu rada uprave Glavnog grada (“Službeni list CG-opštinski propisi” 38/18, 43/18, 06/20, 10/20) vrši objavu obavještenja za neuručena rješenja o visini godišnje naknade za korišćenje komercijalnog objekta kojem je omogućen pristup sa opštinskog puta, za 2020 godinu.

Javno oglašavanje rješenja o visini članskog doprinosa na teritoriji Glavnog grada Podgorice za 2020.godinu.

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, na osnovu Člana 87 Zakona o upravnom postupku(“Službeni list CG” br.56/14, 20/15, 40/16 I 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji I načinu rada uprave Glavnog grada (“Službeni list CG-opštinski propisi” 38/18, 43/18, 06/20, 10/20) vrši objavu obavještenja za neuručena rješenja o visini članskog doprinosa na teritoriji  Glavnog grada za 2020. godinu