Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javno oglašavanje rješenja za 2019. godinu

Uprava lokalnih javnih prihoda / Javno oglašavanje rješenja / Javno oglašavanje rješenja za 2019. godinu

Javno oglašavanje rješenja naknada za korišćenje komercijalnog objekta kojem je omogućen pristup sa opštinskog puta za 2019.godinu.

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, na osnovu Člana 87 Zakona o upravnom postupku(“Službeni list CG” br.56/14, 20/15, 40/16 I 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji I načinu rada uprave Glavnog grada (“Službeni list CG-opštinski propisi” 38/18, 43/18, 06/20, 10/20) vrši objavu obavještenja za neuručena rješenja naknada za korišćenje komercijalnog objekta kojem je omogućen pristup sa opštinskog puta za 2019.godinu.

 Javno oglašavanje rješenja o visini članskog doprinosa na teritoriji Glavnog grada Podgorica za 2019.godinu.

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, na osnovu Člana 87 Zakona o upravnom postupku(“Službeni list CG” br.56/14, 20/15, 40/16 I 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji I načinu rada uprave Glavnog grada (“Službeni list CG-opštinski propisi” 38/18, 43/18, 06/20, 10/20) vrši objavu obavještenja za neuručena rješenja o visini članskog doprinosa na teritoriji  Glavnog grada za 2019. Godinu.