ENG

Medun

U Kučima, oko 12 kilometara śeveroistočno od Podgorice, nalazi se spomenički kompleks Medun koji zahvata površinu od 200.535 m2. Na dominantnom izduženom brežuljku sa poprečnim sedlastim prevojem, koji se pruža u pravcu istok-zapad, sačuvani su ostaci ilirskog grada Meteona i kasnijeg srednjovjekovnog Meduna, dopunjeni sa nekoliko objekata nastalih tokom zadnjih decenija XVIII i u XIX vijeku.

Meteon, odnosno današnji Medun, podignut je krajem IV ili tokom III vijeka p.n.e. kao jedno od središta ilirske države i centar ilirskog plemena Labeata. Kao i svi gradovi nastali u ovom periodu lociran je na dominantnom i teško pristupačnom brežuljku, a njegov najviši dio pripadao je akropoli.

Današnji izgled Meduna daju uglavnom ostaci srednjovjekovnog utvrđenja podignutog na mjestu ilirske akropole, sa mjestimično očuvanim zidovima dvije polukružne ugaone kule, odbrambenim zidovima, kapijom i objektima iz kasnog srednjeg vijeka.

Među ostacima srednjovjekovnog utvrđenja nalazi se crkva posvećena arhiđakonu Stefanu i grob Marka Miljanova. Ispod srednjovjekovnog utvrđenja, na sedlastom prevoju, 1860. godine, izgrađena je kuća za potrebe turskog ućumata (uprava i sud), u kojoj je od 1883. godine do smrti živio Marko Miljanov. Duži period tokom XX vijeka u ovoj kući je bila škola i učiteljski stan, a nakon konzervatorsko-restauratorskih radova 1971. godine pretvorena je u Memorijalni muzej posvećen ovom znamenitom crnogorskom junaku i književniku.

U Donjem Medunu, koji sa Gornjim Medunom i samom tvrđavom predstavlja jednu višemilenijumsku živu cjelinu, o čemu svjedoče i ostaci nekropola iz ilirskog perioda, nalazi se mala jednobrodna crkva posvećena Sv. Đorđu.

Dva austrijska arheologa C. Prašniker i A. Šober 1919. godine daju prvi detaljan opis grada i donose njegov relativno precizan plan, na kome su naznačeni svi ostaci odbrambenih zidova i kula, kao i tragovi zidova u unutrašnjem prostoru koji su pripadali ilirskom Meteonu i koji su se u to vrijeme mogli sagledati. Prašniker i Šober su, što je posebno značajno, locirali i nekropolu Meteona u okviru koje su istražili jedan grob sa karakterističnim nalazom koji nekropolu nesporno vezuje za vrijeme egzistiranja ilirskog grada.

IZVOR: Kulturna baština Podgorice, grupa autora, godina izdanja: 2011. Izdavač: JU Muzeji i galerije Podgorice


ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica