Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Saglasnost na glavni projekat radi priključenja na kontaktnu saobraćajnicu

STRANKA: Podnosi zahtjev za dobijanje saglasnosti na Glavni projekat objekata radi priključenja na kontaktnu saobraćajnicu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za saglasnost na projekat za priključak na kontaktnu saobraćajnicu;
  • Elektronski ovjeren revidovani Projekat objekta na CD-u sa projektom saobraćajne signalizacije;
  • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava sve tražene uslove, donosi se Saglasnost. Saglasnost se dostavlja stranci.

ROK za donošenje saglasnosti je 30 dana.

ROK ZA ŽALBU je 15 dana od dana donošenja rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

NAZNAKA PREDMETA: Upravni postupak.