Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ovjera i registracija reda vožnje u gradskom i prigradskom prevozu putnika

STRANKA: Podnosi zahtjev za ovjeru i registraciju reda vožnje u gradskom i prigradskom prevozu putnika, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 

  • Dokaz o plaćenim novčanim kaznama registrovanim u evidenciji Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava ;
  • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, registruje se i ovjerava  red vožnje.

ROK za ovjeru reda vožnje je 7 dana.

NAZNAKA PREDMETA: Neupravni postupak

Dokumenta