Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odobrenje za rezervaciju parking mjesta za lica sa invaliditetom

STRANKA: Podnosi zahtjev za rezervaciju parking mjesta za lica sa invaliditetom, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za rezervaciju parking mjesta za lica sa invaliditetom;
  • Za lica kojima je rješenjem izdat znak pristupačnosti (naljepnica) potrebno je da se dostavi kopija rješenja kojim je odobreno izdavanje znaka pristupačnosti;
  • Lokacija parkinga za koji se traži rezervacija.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava sve tražene uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Udruženju paraplegičara, Komunalnoj inspekciji i preduzećima “Putevi” d.o.o. i “Parking servis Podgorica” d.o.o.  

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK ZA ŽALBU je 15 dana od dana donošenja rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

NAZNAKA PREDMETA: Upravni postupak