Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odobrenje za rezervaciju parking mjesta na javnim parkiralištima

STRANKA: Podnosi zahtjev za rezervaciju parking mjesta na opštim parkiralištima. Zahtjev mogu predati državni organi, organi Glavnog grada, javne službe, diplomatski i drugi strani predstavnici, druga pravna lica i preduzetnici, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Izvod iz CRPS – Poreska uprava,
  • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 10,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava sve tražene uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji i “Parking servisu Podgorica” d.o.o.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana donošenja rješenja, a podnosi se Glavnom administrator Glavnog grada Podgorice, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.