Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odobrenje za postavljanje urbanog mobilijara

STRANKA: Podnosi zahtjev za postavljanje urbanog mobilijara (žardinjera, zaštitno-ukrasnih stubića, zaštitnih ograda, klupa, rampi i sl.) duž ulica, javnih parkirališta, garaža, autobuskih i taksi stajališta, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za postavljanje urbanog mobilijara;
  • Dokaz o upisu u CRPS;
  • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 10,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava potrebne uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji i “Putevi” d.o.o.

ROK za donošenje rješenja  je 30 dana.

ROK ZA ŽALBU je 15 dana od dana donošenje rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada.

NAZNAKA PREDMETA: Upravni postupak.