Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odobrenje za postavljanje parkinga za bicikla

STRANKA: Podnosi zahtjev za postavljanje parkinga za bicikla, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za postavljanje parking mjesta za biciklo;
  • Skica parking mjesta;
  • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava sve tražene uslove, donosi se rješenje kojim se utvrđuje lokacija za postavljanje parkinga za bicikla. Rješenje se dostavlja stranci i Komunalnoj inspekciji.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK ZA ŽALBU je 15 dana od dana donošenja rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice.

NAZNAKA PREDMETA: Upravni postupak