Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u objektu tvrde gradnje privremenom i pokretnom objektu

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u objektu tvrde gradnje privremenom i pokretnom objektu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen odgovarajući obrazac:

Obrazac-1.1 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za privredno društvo,

Obrazac-1.2 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za preduzetnika,

Obrazac-2.1 Zahtjev za zamjenu odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za privredno društvo,

Obrazac-2.2 Zahtjev za zamjenu odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za preduzetnika,

Prepis lista nepokretnosti i ugovor o zakupu za objekat ovjeren kod suda ili notara ili Urbanističko tehničke uslove izdate od Sekretarijata za komunalne poslove i zapisnik Komunalne inspekcije o postavljanju privremenog ili pokretnog objekta u skladu sa izdatim uslovima,
Zaključen ugovor o radu i dokaz o završenom IV nivou kvalifikacije obrazovanja (podnivo IV1 nacionalnog okvira kvalifikacija za poslovođu objekta),
Popunjen obrazac za upis u CTR.
ORGAN: Odlučuje o zahtjevu nakon izlaska na lice mjesta i zapisnički konstatovana ispunjenja minimalno tehničkih uslova u pogledu opreme i prostora i donosi rješenje kojim se odobrava obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Rješenje se dostavlja stranci, Upravi za inspekcijske poslove / Turističkoj inspekciji/, Upravi lokalnih javnih prihoda, DOO “Vodovod i kanalizacija”, DOO “Čistoća”, DOO “Deponija” i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 20 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

NAPOMENA: Ovlašćeni službenik u toku postupka, u zavisnosti od vrste objekta i zahtjeva stranke traži i dodatnu dokumentaciju vezanu za podzakonski akt, posebno sa aspekta legalnosti objekta, a ukoliko se traži zamjena ili produženje rješenja i dodatnu dokumentaciju vezano za navedene promjene, odnosno razlog produženja.

POSTUPAK: U toku postupka po službenoj dužnosti se pribavlja dokaz o registraciji u Centralni registar privrednih subjekata.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.