Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odobrenje za obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe

STRANKA: Podnosi zahtjev za obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za prevoz tereta za sopstvene potrebe;
  • Ovjerena fotokopija saobraćajne dozvole kod Suda ili notara;
  • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata – Poreska uprava;
  • Ugovor o radu zaključen sa vozačem, ovjeren kod Suda ili notara;
  • Potvrda o ispunjenosti posebnih uslova i uslova u pogledu natpisa za vozilo kojim se obavlja prevoz tereta (Mašinski fakultet);
  • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ +3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava sve tražene uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj policiji.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK ZA ŽALBU je 15 dana od dana donošenja rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

NAZNAKA PREDMETA: Upravni postupak.