Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odobrenje za izdavanje znaka pristupačnosti (naljepnice kojim se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom)

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti (naljepnice) kojim se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 • Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti;
 • Rješenje  o ostvarivanju prava na dodatak za njegu i pomoć ili ostvarivanje prava   

           na ličnu invalidninu;

 • Rješenje o utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja od minimalno 80%, odnosno rješenje o utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja od minimalno 60% oštećenja donjih ekstremiteta;
 • Kopija saobraćajne dozvole koja glasi na lice sa invaliditetom, odnosno na roditelja ili staratelja lica sa invaliditetom ili na lice koje je ovlašćeno od strane lica sa invaliditetom;
 • Dokaz o srodstvu ili starateljstvu, ako se podnosi zahtjev za maloljetno lice ili lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost;
 • Kopija lične karte lica sa invaliditetom;
 • Fotografija lica sa invaliditetom (3×3,5cm).

Ukoliko se iz gore navedenih rješenja ne može utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju od minimalno 80%, odnosno invaliditetu donjih ekstremiteta od 60% i većem, dostavlja se nalaz i mišljenje ljekarske komisije.

Za maloljetno lice sa invaliditetom ili lice koje je lišeno poslovne sposobnosti, zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti podnosi roditelj ili staratelj.

Udruženje lica sa invaliditetom uz zahtjev prilaže:

 • Rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija udruženja lica sa invaliditetom;
 • Dokaz da udruženje ima zaključen ugovor o radu sa licem sa invaliditetom ili dokaz da je odgovorno lice udruženja lice sa invaliditetom;
 • Dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje;
 • Kopija saobraćajne dozvole ovjerena od Suda ili notara;
 • Fotografija lica sa invaliditetom (3×3,5cm).

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava sve tražene uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji, Komunalnoj policiji, Udruženju paraplegičara i “Parking servisu Podgorica” d.o.o.

Za korišćenje parking mjesta na posebnim parkiralištima stranka podnosi zahtjev “Parking servisu Podgorica“ d.o.o. radi izdavanja posebne kartice za korišćenje istih.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana

ROK ZA ŽALBU je 8 dana od dana donošenja rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice.

NAZNAKA PREDMETA: Upravni postupak