Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje uvjerenja o ispunjavanju uslova radi izdavanja posebne registarske oznake (TX sa brojem)

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja o ispunjavanju uslova radi izdavanja posebne registarske oznake, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje uvjerenja;
  • Dokaz o vlasništvu vozila (svojina, lizing ili zakup), original ili ovjerena kopija;
  • Ovjerena kopija saobraćajne dozvole;
  • Potvrda o ispunjavanju posebnih uslova kojim se obavlja javni prevoz putnika (Mašinski fakultet);
  • Polisa o obaveznom osiguranju putnika;
  • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava potrebne uslove, donosi se Uvjerenje  i dostavlja se stranci.

ROK za izdavanje uvjerenja je 15 dana.

NAZNAKA PREDMETA: Neupravni postupak.