Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje (produženje) licence za obavljanje linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika i auto taksi prevoza

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje (produženje) licence za obavljanje linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika i auto taksi prevoza, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 • Zahtjev potpisan i ovjeren od strane pravnog lica ili preduzetnika, odnosno direktora/odgovornog lica u pravnom licu i potrebno je da sadrži:
 • vrstu prevoza za koji se licenca izdaje (produžava);
 • ime/naziv firme preduzetnika, odnosno pravnog lica i PIB;
 • adresu prebivališta/sjedišta, broj telefona i faksa, e-mail adresu;
 • broj žiro-računa, registarski broj iz CRPS;
 • ime i broj telefona direktora ili odgovornog lica u pravnom licu, odnosno preduzetnika sa  jedinstvenim matičnim brojem;
 • ime lica odgovornog za prevoz;
 • broj vozila;
 • dokaz o vlasništvu vozila (svojina, lizing i zakup);
 • dokaz o finansijskoj sposobnosti (nije potrebno za auto taksi prevoz).
 • Ovjerena fotokopija potvrde o registraciji u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave, kao i dokumenta iz kojeg se vidi da je prevoznik registrovan za djelatnost auto-taksi prevoza (ugovor o osnivanju/statut);
 • Potvrda Ministrstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da pravno lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ili fizičko lice:
 • nije bilo osuđivano za krivično djelo protiv imovine, službene dužnosti, opšte sigurnosti ljudi i imovine, prava iz rada, platnog prometa i privrednog poslovanja, bezbjednosti javnog saobraćaja, životne sredine;
 • da mu nije bila izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju;
 • nije osuđivan za druga krivična djela na zatvorsku kaznu dužu od godinu dana;
 • koje je bilo osuđivano i da su mu prestale pravne posljedice osude.
 • Potvrda Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da pravno lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ili fizičko lice, nije u posljednje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva više od dva puta pravosnažnom odlukom nadležnog organa za prekršaje, kažnjavano za teži prekršaj u vezi sa obavljanjem djelatnosti: prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju ili propisima u vezi sa bezbjednosti u saobraćaju, javnim putevima, prevozom opasnih materija, povredom prava po osnovu rada i nelegalnog zapošljavanja, nelojalnom konkurencijom, korupcijom ili ako je obavljalo prevoz bez odgovarajuće licence, odnosno u suprotnosti sa odredbama međunarodnih ugovora, novčanom kaznom većom od 1.500,00 eura za pravno lice, odnosno 800,00 eura za fizičko lice.

Za lice odgovorno za prevoz:

 • ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi;
 • ovjerena fotokopija radne knjižice;
 • obrazac JPR (jedinstvena prijava za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika) – Poreska uprava;
 • sertifikat o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju (Centar za stručno osposobljavanje Podgorica), za preduzetnika, odnosno lice odgovorno za prevoz u pravnom licu.

NAPOMENA: Sertifikat nije potreban za lica koja imaju visoku stručnu spremu drumskog smjera.                  

 • Ovjerene fotokopije važećih saobraćajnih dozvola i važećih izvoda licence, a za vozila u zakupu/lizingu i ugovor o zakupu/lizingu. Ugovor o zakupu mora biti ovjeren kod notara ili Suda. Ugovor o zakupu mora biti sklopljen na najmanje šest mjeseci i mora sadržati registarsku oznaku vozila, i visinu zakupnine. Vozilo u zakupu/lizingu mora biti registrovano na teritoriji Crne Gore;
 • Važeću potvrdu o ispunjenosti posebnih uslova za vozila javnog prevoza putnika (Mašinski fakultet);
 • Ovjerenu fotokopiju zaključenog ugovora o obaveznom osiguranju putnika od posljedica nesrećnog slučaja, za svako vozilo;
 • Potvrda o ispunjavanju estetsko-eksploatacionih uslova koju izdaje ovaj Sekretarijat;
 • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava potrebne uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji, Poreskoj upravi – filijala Podgorica, Fondu PIO, Zavodu za zapošljavanje Crne Gore – Biro rada Podgorica i Inspekciji rada.

Prilikom preuzimanja Rješenja i licence, stranka je dužna dostaviti dokaz o uplati naknade za izdavanje licence u iznosu od 300,00€.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK ZA ŽALBU je 15 dana od dana donošenja rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice.

NAZNAKA PREDMETA: Upravni postupak

Dokumenta