Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje odobrenja za zatvaranje za saobraćaj ulica ili dijela ulica, odnosno zauzimanje druge javne saobraćajne površine (trotoara, pješačke staze i sl.)

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za zatvaranje – zauzimanje javne saobraćajne površine (trotoara, kolovoza i drugih saobraćajnih površina), uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za saglasnost za zauzimanje saobraćajnice ili dijela saobraćajne površine;
  • Građevinska dozvola, odnosno prijava građenja podnijeta Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ukoliko se radi o izgradnji, rekonstrukciji ili adaptaciji objekta;
  • Saglasnost Skupštine etažnih vlasnika ili vlasnika objekta, kada se izvode radovi koji se odnose na određene objekte;
  • Skica lica mjesta sa naznačenom površinom koja se zauzima;
  • Datum izvođenja radova;
  • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 10,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava potrebne uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji, Službi zaštite i Upravi lokalnih javnih prihoda.

ROK za donošenje u skladu sa datumom izvođenja radova, ne duže od 30 dana.

ROK ZA ŽALBU je 15 dana od dana donošenje rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada.

NAZNAKA PREDMETA: Upravni postupak