Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje odobrenja za postavljanje ili zamjenu firme ili natpisa

STRANKA: Podnosi zahtjev za dobijanje odobrenja za postavljanje ili zamjenu firme ili natpisa, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • – Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje komunalnog objekta;
  • – Tehnička dokumentacija koja sadrži nacrt fasade ili prostora, izgled firme, naziv reklame, ukoliko se radi o svjetlećoj firmi ili svjetlećem natpisu potrebno dostaviti uz navedeno još i presjek i potrebne detalje sa šemom instalacija, predračun sigurnosti, tehnički opis sa oznakom materijala i tonska rješenja boja;
  • – Dokaz o pravu svojine ili korišćenja, odnosno saglasnost vlasnika zgrade ili objekta ako na zgradi ili objektu nemaju pravo svojine ili korišćenja;
  • – Odobrenje za obavljanje djelatnosti;
  • – Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 7,00€ (5,00€+2,00€) na žiro račun Glavnog grada, broj 540-3026777-81.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj policiji.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.