Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje odobrenja za deponovanje građevinskog materijala na javnoj površini radi izvođenja radova

STRANKA: Podnosi zahtjev za dobijanje odobrenja za deponovanje građevinskog materijala na javnoj površini radi izvođenja radova, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: 4.6 Zahtjev za deponovanje građevinskog materijala na javnoj površini;
  • Građevinska dozvola za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekta ili dokaz da se izvode radovi adaptacije;
  • Dokaz da je sa privrednim društvom za održavanje čistoće ugovorio čišćenje površina  
  • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 12,00€ (10,00€+2,00€) na žiro račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81. 

Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranki, Upravi lokalnih javnih prihoda, Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj policiji.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.