Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Inicijativa za vršenje inspekcijskog nadzora u komunalnoj djelatnosti

STRANKA: Podnosi pisanu inicijativu za vršenje inspekcijskog nadzora u komunalnoj djelatnosti i to:

Održavanje javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, uređivanja i održavanja pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvjete, kontrole radnog vremena, posjedovanje odobrenja za postavljanje montažnih objekata privremenog karaktera, pomoćnih objekata kao i objekata koji se mogu premještati sa jednog mjesta na drugo, upotreba simbola Glavnog grada.

SLUŽBA: Postupa po inicijativi i u slučajevima nenadležnosti istu rješenjem odbija, u slučajevima utvrđene nadležnosti sačinjava zapisnik o inspekcijskom nadzoru, donosi rješenje o otklanjanju nepravilnosti koje se dostavlja subjektu nadzora, a kontrola postupanja subjekta nadzora po donijetom rješenju, u slučaju nepostupanja po mjerama naređenim rješenjem sprovodi se administrativno izvršenje o trošku subjekta nadzora.

ROK: Zakonom utvrđeni ROK za donošenje rješenja je 30 dana, međutim, zbog prirode posla i potrebe hitnog otklanjanja nepravilnosti rješenje se u pojedinim slučajevima donosi u kraćem roku.

ROK za žalbu je 8 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ove Službe.

NAPOMENA: Vršenje poslova inspekcijskog nadzora, pored ostalih, u postupku otklanjanja utvrđene nepravilnosti nalaže primjenu Zakona o upravnom postupku i Zakona o prekršajima.

POSTUPAK: Ukoliko se vodi prekršajni postupak (izdavanje prekršajnog naloga i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka) primjenjuje se Zakon o prekršajima, a ukoliko se vodi upravni postupak primjenjuje se Zakon o upravnom postupku.

VRSTA POSTUPKA: Upravni ili prekršajni postupak.