Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Inicijativa za otklanjanje nepravilnosti u oblasti drumskog saobraćaja

STRANKA: Podnosi inicijativu za otklanjanje nepravilnosti u oblasti drumskog saobraćaja i to:

Obavljanja prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, pridržavanje registrovanog i objavljenog reda vožnje, auto-taxi prevozu, posjedovanja licence, izvoda iz licence, cjenovnika usluga prevoza ovjeren od strane prevoznika i nadležnog organa lokalne uprave koji je izdao licencu, posjedovanje taxi-legitimacije, da li na vozilu posjeduje taxi oznaku TX, na vidnom mjestu ugrađen ispravan, plombiran i baždaren taksimetar, vrši nadzor u oblasti nepropisno parkiranih vozila.

SLUŽBA: Postupa po inicijativi i u slučajevima nenadležnosti istu rješenjem odbija, u slučajevima utvrđene nadležnosti sačinjava zapisnik o inspekcijskom nadzoru, donosi rješenje o otklanjanju nepravilnosti koje se dostavlja subjektu nadzora, kontrola postupanja subjekta nadzora po donijetom rješenju, a u slučaju nepostupanja po mjerama naređenim rješenjem sprovodi se administrativno izvršenje o trošku subjekta nadzora (u oblasti drumskog saobraćaja donosi se rješenje o isključenju vozila kojm se vrši javni prevoz, u trajanju od 48 sati, a u slučaju ponovnog isključivanja vozila u trajanju od sedam dana, odnosno 30 dana).

ROK: Zakonom utvrđeni ROK za donošenje rješenja je 30 dana, međutim zbog prirode posla i potrebe hitnog otklanjanja nepravilnosti, rješenje se u pojedinim slučajevima donosi u kraćem roku.

ROK za žalbu je 8 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru preko ove Službe.

Na rješenja o troškovima premještanja nepropisno parkiranih vozila, žalba se podnosi Ministarstvu unutrašnjih poslova, preko ove Službe.

NAPOMENA: Vršenje poslova inspekcijskog nadzora, pored ostalih, u postupku otklanjanja utvrđene nepravilnosti nalaže primjenu Zakona o upravnom postupku i Zakona o prekršajima.

POSTUPAK: Ukoliko se vodi prekršajni postupak (izdavanje prekršajnog naloga i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka) primjenjuje se Zakon o prekršajima, a ukoliko se vodi upravni postupak primjenjuje se Zakon o upravnom postupku.

VRSTA POSTUPKA: Upravni ili prekršajni postupak.