Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

eŠalter

ePodgorica.me

Portal ePodgorica zamišljen je tako da bude jedinstveno mjesto za pružanje svih usluga u elektronskom obliku građanima i privredi.

Građanska prava i obrasci za preuzimanje

Informišite se o potrebnim uslovima za ostvarivanje svojih građanskih prava u gradskoj upravi i preuzmite i ispunite propisane obrasce.

Moj predmet

Informišite se o statusu podnijetog zahtjeva (kretanje, žalbe, prigovor..) koji se obrađuje u organima uprave/službama Glavnog grada.

Moji porezi

Podnesite elektronsku poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nepokretnost i elektronsku mjesečnu prijavu za obračun prireza porezu na dohodak fizičkih lica, ili izvršite elektronski pregled rješenja poreza na nepokretnost i finansijski presjek.

Izvod iz matičnog registra vjenčanih

Podnesite elektronski zahtjev za izdavanje izvoda iz matičnog registra vjenčanih.

Otvoreni Podaci

Otvoreni podaci su podaci koji su otvoreno dostupni i koje svako može koristiti.